برنامه ریزی مطالعاتی فردی:

در جـلسات مــشاوره فــردی، اصلی ترین قدمی که برداشته می شود، بـرنامه ریــــزی مــطالعاتی دقــیق و مـــشـخص ٢ هـــفته ای بــر طــبق برنامه آموزشی دانــش آمــوز در مــدرسه و منـــزل است. بـــــرنامه ریــزی مـــطالعاتی به دانش آمـوز کــمک می کــند تا به مــطالعه خــود نــظم دهد و با اجــرای گام های مطالعاتی برنامه اش، به افــزایش رانــدمان مطالعاتی کمک کند.

آموزش روش مطالعه دروس و رفع اشکال درسی:

در جــلسات مــشاوره خــصوصی اشــکان پارسیـــانژاد، روشــمندی مـــطالعه دروس مــختلف به دانــش آمــوز آمــوخته می شود، اشکالات درسی او پیدا می شود و در صورت نیاز نیروهای رفع اشکال آنها را برطرف می کنند.

vip-2-03

آزمونهای شخصی تستی:

دانــش آمــوز مــوظف اســت پــس از اجــرای بــرنامه ٢ هفته ای خود، از مباحــث خــوانده شــده آزمون دهد تا ســـطح یــادگیری، کمیت و کیفیت اجرای برنامه او بــرای مـشاور مشخص شود.

تحلیل آزمون ها و نرمال سازی تراز آزمون:

تــحــلیل آزمون های تــستی کــشوری، بررسی وضعیت کارنامه، عیب یابی تحــصیلی و ارائـــه راهــکارهای مــطالعاتی برای بــرطرف کردن مـشکلات، یکی دیگر از کارهایی اسـت که اشـکان پارسیانژاد در جلسات مشاوره فردی انجام می دهد.
نــــرمال ســازی تـــراز آزمون ها یکی از راه هـای کسب رتبه بهتر در آزمون های تستی، به ویژه آزمون تستی کنکور است.

کنترل روحی و مسائل انگیزشی:

امیدبخشی، ایجاد شوق و انگیزه مطالعه در دانش آموز و هدفمندی فرد از سایر دستاوردهای جلسات مشاوره خصوصی اشکان پارسیانژاد است.

رفع اشکال آنلاین:

دانــش آمــوزان طــرح VIP اشکــان پارسیانــژاد، مــی تــوانند همه روزه اشکالات درسی خــود را به صورت آنــلاین رفــع اشــکال کــنند.

vip-2-04