مشاوره

کنار هم، تلاش از تو، بقیه اش با من

edu

آموزش

سبکی نوین، بیانی متفاوت

mic

کارگاه ها و همایش ها

آموزش، آگاهی، پیشرفت

دانـــش آمــوخته دانــــــشگاه صــــنعتی شـــــریـف
مــوســـس اولـین اپــلـیکیشن مـــشاوره‌ای کــشور
مـــدیــر مـــــرکــز مــــــشاوره تـــــــحصیلـی پــــــــونـــه
مــــــشاور مـــدارس و مـــــراکـــــز برتــــر آمــــــوزشــــی
ســابقــه هـــمکاری با کــانون فـــرهنگـی آمــــوزش،
گـــاج، مــبــتکران و آمــوزشگاه آنــلاین کــلاسی برتر
نویســنده کتــــاب قــــــدرت تــــــمرکــــز
نویســنده کتــــاب ١+١٩ روش مــطالعه
مـــولف کتــاب بـرنامه ‌ریزی Big Bang
مـــولف کــــتاب بـــرنامـــه ‌ریــــزی قـــــورباغـــه
مـــولف کــتاب بــــرنامــه ‌ریــزی با ســـرعت ١٢٠
مـولف کـتاب برنامه ‌ریزی زندگی بـرازنـده من

قبل
بعدی