دلتا پلاس یه طرح کاملا متفاوت است که توسط پشتیبانان خبره تحت آموزش اشکان پارسیانژاد اجرا می شود.در طرح دلتاپلاس خدمات زیر ارائه می‌شود:

پـــشتیبانی ویژه که هر روز رونــد مطالعه دانـش آمــوز چک خــواهد شد.
تــــــماس تـــــلفنی روزانـــه با مـــــنزل دانـــــش آمـــوز و پـــــیگیری تــــلفنـی.
پــــیگیری آمــوزشی و درســــی دانــش آمــوزان طــبق بـــرنامه ریزی مــشاور.
رفــــــــع اشــــــــکال مــــــــطالــــــــعاتـــــــــی و درســـــــی دانـــــــش آمــــــــوزان.
ارائه گزارش روزانه به اشکان پارسیانژاد جهت اطلاع روزانه از وضعیت عملکرد دانــش آمـوز.
ارائــه گــزارش هــفتگی به خانواده‌ها جهت اطلاع بیشتر از وضــعیت عــملکرد فــرزندشان.

دلتا پلاس قبولی در کنکور
delta-2-04

در طرح پشتیبانی ویژه دلتا پلاس، متفاوت پیشرفت کنید

ملیکا کرمی

پشتیبان تخصصی گروه انسانی، فارغ التحصیل از مرکز مشاوره اشکان پارسیانژاد

رتبه ٣۴٩ کنکور سراسری
دانشجو روانشناسی الزهرا

کوثر مــردی

پشتیبان تخصصی گروه تجربی، فارغ التحصیل از مرکز مشاوره اشکان پارسیانژاد

دانشجو پزشکی دانشگاه البرز

علیرضا نوایی

پشتیبان تخصصی گروه ریاضی، فارغ التحصیل از مرکز مشاوره اشکان پارسیانژاد

دانشجو شهرسازی دانشگاه تهران