بهترین انتخاب رشته نهم به دهم

بـــرای رسیدن به مـوفقیت شغلی و فرار از انجام دادن کارهایی که علاقه زیادی
به آنهـا نــداریم باید از دوران مدرسه و دبـیرستان به فکر باشیم. حتما این جمله
را زیاد شنیده اید:

(( در ایران شغل بیشتر افراد ارتباطی به مدرک تحصیلی شان و آنچه در دانشگاه آموخته اند ندارد.))

بله، این جمله متاسفانه درست است…
بـــیشتر دانــش آموزان نه به آینده شغلی شان در هنگام آمدن به دبیرستان فکر می کنند نه به توانایی هایشان و نه استعدادهایشان!

اشــکان پارســیانــژاد در جلسات مــشاوره ای برای انتخاب رشته دبیرستان و گروه
آزمایشی دانش آموز به او به ترتیب مراحل زیر کمک می کند:

مرحله اول : در نظر گرفتن علاقه های فردی

مهمترین پارامتر در انتخاب آینده شغلی، در نظر گرفتن علاقه های فردی اوست،
چــرا که ســبب می شود فرد شوق و انگیزه کار را داشته باشد و به او خلاقیت
می بخشد تا در کارش پیشرفت کند.

مرحله دوم: کشف استعدادهای فردی

در ایــن مــرحله، با گــرفتن تســت شـخصیت، مصاحبه فردی و هم کلام شدن با
دانــش آموز، بــسیاری از ویــژگی هــای فــردی وی مـعلوم می شود و می توان
رشتـه های متناسب با تیپ شخصیتی دانــش آموز را محدودتر و مشخص تر کرد.

بهترین انتخاب رشته نهم به دهم دبیرستان
سردرگمی انتخاب رشته

مرحله سوم: تبیین بازار کار آینده و آینده شغلی

پس از مشخص شدن حدود رشته ها، تک تک رشته ها از زبان اشکان پارسیانژاد توضیح داده می شود و پس از معرفی کامل، به دانش آموز فرصت داده می شود تا با توجه به توضیحات مشاور بر روی رشته ها تحقیق کند.

مرحله چهارم: تصمیم گیری نهایی

به دانش آموز ٢ هفته فرصت داده می شود تا بتواند تحقیق کند، از فــایل های صوتی معرفی رشته استفاده کند، بر روی صحبت های مشاور فکر کند و پس از تصمیم گیری در جـلسه نهایی مـشاوره انتخاب رشته حضور نماید. در این جلسه مشاور نظرات نهایی اش را بیان می کند و تا پایان جلسه دانش آموز و خانواده به کـمک مشاور به جمع بندی نهایی و انتخاب رشته اصولی می رسند.