بهترین پانسیون مطالعاتی تهران

در اردوهای مطالعاتی اشکان پارسیانژاد دانش آموزان دهم و یازدهم با ساعــت مــطالعه روزانه ٨ ساعـــت در روز آشنــا مــی شوند. اما کــنکوری ها با بــرنامه ای سنــگین تر، ١۴ ساعت مــطالعه در روز را تجربه خواهند کرد.
بـــرنامه مـــطالعاتی فــردی دقــیق و مـــشخص در پارت های مــعین اردو اجــرا خــواهــند شــد.
برنامه مطالعاتی اردوی دانش آمـوز در جـلسه مــشاوره فــردی پــیش از شروع اردو با  اشکان پارسیانژاد تنظیم می شود.

در هـــر پـــارت مــطالعاتی یـک پــشتیــبان آمــوزشی در کــنار دانــش آمــوزان است و بر رفــــتارهای مــطالعاتی آنــها نــــظارت می کند. نـیروهای رفــع اشـــکال نیز با حـــضور دائــمی در اردوهای مــــطالعاتی به رفــع اشــکال دانــش آمـوزان و افزایش کیفیت مطالعه آنها کمک می کنند.

وعده های غذایی سالم و متنوع در اردوهای مطالعاتی

نـاهار ها و میان وعـده های سالم غذایی اردو مطالعاتی با کمک تهیه غذای فارسی، یکی از بهترین کترینگ های تهران آماده می شود.

تیم رفع اشکال و پشتیبانی

تــیمی مــتشکل از قــوی تــرین نــیروهـای رفع اشکال که هر کدام از آنها دانش آموخته یکی از بهترین دانشگاه های ایران می باشند و در پاسخگویی بـــه سـوالات دانـــش آمـــوزان تــوانمـــند هــستـند. استفاده از کلاس های رفع اشکال کاملا اختیاری است.

لاکچری ترین پانسیون مطالعاتی کشور

آزمون های شخصی روزانه

بـعد از بـرگزاری آخرین پـارت مطالعاتی در هر روز اردو، آزمون های نیم ساعته از مـباحث مـطالعه شـده دانـش آمـوز به عـمل می آید تا نتیجه عملکرد مــطالعاتی روز او مـشخص شود و مــشـاور تحصیلی بتواند راندمان مطالعاتی او را آنالیز کند.

حضور دائم مشاور تحصیلی

اشــکان پارسیـانـژاد دائـما در اردوهای مطالعاتی حضور دارد و بر نحوه مطالعه دانــش آمـوزان، بــرنامه مــطالعاتی آنــها و کـیفیت برگزاری اردو نظارت دارد.
اردوهــای مــجازی و آنــلاین اشــکان پارسیانـــژاد نــیز بـعد از شیوع کرونا با ارائه خــدمات بـــالا و با کیفیتی دو چندان ادامه پیدا کرد.